Logowanie
 login
 hasło

O projekcie

Platforma stanowi innowacyjne narzędzie informatyczne wspierające realizację „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013 – 2014”, który powstał w ramach projektu "PI-PWP – Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES".

Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy toruńskich podmiotów ekonomii społecznej z lokalną administracją publiczną poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji gminnych polityk publicznych. Partnerami projektu są Gmina Miasta Toruń oraz Samorząd Miasta Lejdy (Holandia).

Działania projektu:

W pierwszej fazie projektu zrealizowane zostało badanie diagnozujące problem współpracy administracji lokalnej i podmiotów ekonomii społecznej oraz wizyta studyjna w Lejdzie, której celem była wymiana doświadczeń z zagranicznym partnerem w zakresie włączania PES w realizację polityk publicznych. Następnie w gronie eksperckim przygotowany został Program współpracy oraz narzędzie informatyczne wspierające realizację Programu.

Od 1 stycznia 2013r. realizowana jest druga faza projektu, która przewiduje testowanie wypracowanego produktu przez toruńskie podmioty ekonomii społecznej oraz przez pracowników różnych wydziałów Urzędu Miasta Torunia. Testowanie Programu potrwa do 30 kwietnia 2014r.

Trzecia faza polegać będzie na upowszechnianiu przetestowanego rozwiązania, m.in. poprzez realizację materiałów promocyjnych (publikacja, filmy), ogólnopolską konferencję, a także na włączaniu do głównego nurtu polityki, poprzez zastosowanie Programu we wszystkich wydziałach Urzędu Miasta Torunia.

Planowane rezultaty projektu:

  • utworzenie programu współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną,
  • wzmocnienie współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji gminnych polityk publicznych,
  • zwiększenie rozeznania podmiotów ekonomii społecznej i administracji publicznej we wzajemnych potrzebach,
  • zwiększenie rozeznania administracji publicznej w ofercie podmiotów ekonomii społecznej
  • zwiększenie wzajemnego zaufania podmiotów ekonomii społecznej i administracji publicznej
  • wzrost wiedzy dot. polskich i zagranicznych rozwiązań w zakresie współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną

Projekt rozpoczął się w lutym 2012 r. i potrwa do stycznia 2015r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj.

Kontakt w spawie projektu: Monika Ignaszczak, tel. 56 654 92 79, e-mail: m.ignaszczak@cistorsps.pl

 

 

Najważniejsze działania Programu współpracy – obszary testowania

Narzędzie informatyczne / platforma PES-TOR

Specjalnie dla potrzeb Programu stworzona została platforma wspierająca realizację Programu. Dzięki temu narzędziu toruńskie podmioty ekonomii społecznej, administracja lokalna oraz inni użytkownicy mogą wykorzystywać innowacyjne funkcjonalności, m.in. Giełdę Zamówień Społecznie Odpowiedzialnych, w tym Bazę podmiotów ekonomii społecznej, Bank sprzętu, Baza produktów i usług oferowanych przez toruńskie PES.

W narzędziu IT najistotniejsze w aspekcie programu są moduły związane m.in. ze sprzedażą usług i towarów PES oraz bazą zapotrzebowania. Platforma umożliwia kontakt między potencjalnymi sprzedawcami-usługodawcami a potencjalnymi klientami-usługobiorcami. PES mają możliwość zaprezentowania swoich produktów na internetowej Giełdzie, a  jednym z kluczowych modułów Giełdy będzie baza danych z zapotrzebowaniem administracji publicznej dająca możliwość wpisywania przez zalogowanych w systemie urzędników zapotrzebowania na usługi oraz produkty.

Stosowanie przy procedurze PZP klauzuli społecznej

Prezydent Miasta Torunia w dniu 30.01.2013 przyjął zarządzenie nr 27 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Torunia umożliwiającego stosowanie w zamówieniach publicznych tzw. klauzul społecznych, czyli zapisów uwzględniających ochronę ważnego interesu społecznego.  Pracownicy UMT odpowiedzialni za czynności w ramach zamówień publicznych – Wydział Prawny oraz wydziały związane merytorycznie z obszarem poszczególnych zamówień, odpowiedzialni za czynności w ramach przygotowania ofert na zamówienia publiczne, każdorazowa sprawdzać będą możliwości zastosowania klauzuli społecznej w przygotowywanym zamówieniu publicznym.

Powołanie przez Prezydenta Miasta Torunia Zespołu ds. monitoringu programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej

Lada moment Prezydent powoła Zespół składający się z przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz PES. Zespół będzie organem konsultacyjnym, opiniodawczym i inicjatywnym. Powołanie Zespołu wynika z konieczności koordynowania i monitorowania realizacji Programu współpracy, jak i potrzeb toruńskich organizacji pozarządowych oraz GMT w zakresie ekonomii społecznej. Działalność Zespołu powinna wpłynąć również na integrację międzysektorową, a przede wszystkim na promocję PES w Toruniu.

Organizacja Toruńskiego Forum Ekonomii Społecznej

Powołany w ramach Programu Zespół ds. monitoringu programu współpracy oraz zespół niezależnych ekspertów ze świata akademickiego wraz ze studentami UMK w drugim kwartale 2013r. rozpocznie prace nad przygotowywaniem Forum, które odbędzie się w IV kwartale 2013r. Zespół koordynujący odpowiedzialny będzie za całokształt organizacji Forum, m.in.: zaproszenie odpowiednich osób, przygotowanie programu Forum, scenariusza, który uwzględniać będzie konkretne zadania publiczne a w nich konkretne problemy społeczne a następnie po dokonaniu rekonesansu instytucji samorządowych oraz PES-ów, które w Toruniu realizują konkretne zadania lub/i wpisują się w rozwiązywanie konkretnych problemów, zostaną zaproszeni ich reprezentanci do wygłoszenia prezentacji.

Promocja i monitoring polityki lokalowej

Promocja polityki lokalowej będzie skierowana równocześnie do trzech grup odbiorców, a tym samym pełnić trzy funkcje:

- Urzędnicy GMT, którzy odpowiadają za politykę lokalową lub realizację innych polityk publicznych, do których realizacji przyczynia się działalność organizacji pozarządowych, wykorzystywać będą narzędzie do analizowania dotychczasowych działań i zdobywania wiedzy na temat możliwych ewentualnych korekt.

- Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych PES, którym przejrzysta polityka lokalowa miasta pozwoli podjąć właściwą decyzję – czy starać się o lokal miejski, oraz ułatwi zapoznanie się z aktualną ofertą.

- Mieszkańcy GMT, którym zostanie unaocznione, ile GMT robi dla wsparcia działań społecznych i jakie są tego rezultaty.

Wskazane grupy odbiorców zaangażowane będą w zbieranie danych. Urzędnicy dostarczą odpowiednie dane do bazy danych. Organizacje pozarządowe dostarczą informacje na temat swoich działań (usług i produktów), które skierowane są na rzecz mieszkańców i całego Miasta.

Narzędzie do analizy kosztów i korzyści działalności toruńskich podmiotów ekonomii społecznej w obszarze kultury

Narzędzie przetestowane zostanie w systemie przyznawanych dotacji dla podmiotów działających w obszarze kultury i realizacji zadań w tym obszarze. Zastosowana zostanie dodatkowa karta oceny wniosku, która będzie uwzględniała rozpoznanie zakresu zbieżności proponowanej inicjatywy ze zbiorem efektów, rezultatów, które Miasto Toruń w „Strategii rozwoju Torunia do roku 2020” określiło w odniesieniu do zadań publicznych w obszarze kultury. Dodatkowo ta sama karta oceny zostanie przesłana do podmiotów, które uzyskały już dotację na realizację zadań publicznych w obszarze kultury – wypełnione karty przez podmioty wnioskując o dotację, jak i te, które z dotacji już korzystają pozwolą na ocenę, w jakim zakresie Miasto Toruń dotuje realizację efektów, rezultatów, które zostały określone w Strategii. Dane zostaną zebrane przez UMT a poddane analizie i opracowana w postaci raportu. Uzyskana wiedza będzie podstawą do dalszych prac nad uspójnieniem zakresu alokacji środków ze spodziewanymi efektami, rezultatami i korzyściami w ramach innych zadań publicznych. Ze względu na złożoność przedsięwzięcia, różnych uwarunkowań procesu wprowadzania analizy koszty/korzyści w ramach realizacji konkretnych zadań publicznych, dokonany zostanie pierwszy, testowy krok, niezbędny dla zbierania doświadczeń i dalszego zwiększania zasięgu takich rozważań w procesie porządkowania systemu realizacji zadań publicznych z perspektywy efektów i korzyści a w odniesieniu do ponoszonych wydatków.

Szkolenia, wizyty studyjne

W trakcie testowania programu zostaną zorganizowane szkolenia oraz wizyty studyjne. Z uwagi na potencjalnie dość szeroką grupę odbiorców wyróżnione zostaną podgrupy odbiorców o specyficznych potrzebach (ze szczególnym akcentem na personel PES i administrację publiczną jako uczestników projektu).

Nagroda Prezydenta Miasta Torunia w kategorii: ”Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna”

Prezydent Miasta Torunia, corocznie od kilku lat nagradza mieszkańców Torunia za szczególne osiągnięcia i podejmowane inicjatywy w różnych obszarach życia społecznego. Kandydatów do nagrody Prezydenta wraz z uzasadnieniem i wskazaniem kategorii nagrody mogą zgłaszać grupy mieszkańców, instytucje, organizacje. Nagrody Prezydenta wręczane są podczas uroczystej gali organizowanej w miesiącu czerwcu w okolicach obchodów święta miasta.

W ramach Programu proponowane jest poszerzenie obecnej formuły nagród Prezydenta Miasta Torunia o nową kategorię – Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna. W kategorii tej nagroda zostanie przyznana podmiotowi, który m.in. przyczynił się do rozwoju i popularyzacji idei łączenia działalności gospodarczej z celami społecznymi.  Szczególnie istotnym celem rozszerzenia kategorii nagród jest element promocji aktywnie działających PES. Nagroda ta może stanowić czynnik zachęcający inne podmioty do szerszej współpracy i wspierania PES w Toruniu, co powinno przyczynić się do rozwoju liczby funkcjonujących PES.

Upowszechnianie idei ES wśród młodzieży

W korespondencji z Programem na została otwarta 70-godzinna ścieżka specjalizacyjna pt. „Usługi społeczne” w ramach studiów II stopnia na kierunku socjologia, prowadzonych w Instytucie Socjologii UMK. Ścieżka ta została uruchomiona po raz pierwszy. Odpowiedzialny za realizację działanie jest Instytut Socjologii UMK oraz Zespół ds. monitoringu programu.

Koncepcja powstania i funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości społecznej

Funkcjonowanie toruńskiego IPS stanowić będzie efektywne rozwiązanie dotychczasowych problemów związanych z ograniczoną ofertą GMT w zakresie wynajmu lokali użytkowych organizacjom pozarządowym i umożliwi efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów lokalowych. W Programie zawarta jest koncepcja powstania inkubatora i podczas testowania produktu zostaną stworzone odpowiednie warunki, które umożliwią późniejsze powstanie IPS, jednak w trakcie testowania nie będzie możliwe pełne sprawdzenie działania inkubatora. Proponuje się, aby inkubator prowadzony był przez organizację pozarządową samodzielnie lub w partnerstwie. Inkubator oferować będzie wsparcie dla: podmiotów działających w sferze ES z terenu miasta Torunia, osób fizycznych o różnym statusie na rynku pracy zainteresowane podjęciem działalności w sektorze ES, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej; partnerstw lokalnych zorientowanych na przedsiębiorczość społeczną. Proponowane wsparcie: doradztwo indywidualne i grupowe, szkolenia, infopunkt ekonomii społecznej, biblioteka ES, udostępnianie pomieszczeń na spotkania oraz pomieszczeń biurowych i użytkowych PES, targi Ekonomii Społecznej, organizacja Konkursu na najlepszy produkt/usługę ekonomii społecznej, obsługa reprezentacji/sieci przedsiębiorstw społecznych w Toruniu, prowadzenie Giełdy Zamówień Społecznie Odpowiedzialnych. Inkubator powinien nawiązać współpracę ze wszystkimi podmiotami w Toruniu i poza miastem zainteresowanymi wsparciem szeroko rozumianej ES. 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego